Bli medlem i RHH

Medlemsavgiften till RHH betalas första gången via postgiro eller kontant till rasklubben. Därefter erhåller du med automatik inbetalningskort från SBK centralt.
Lokal avgift till RHH är 200:00 kr
RHH:s postgironummer: 190 95 21 - 5
Medlemmar i RHH kan även bli medlemmar i LO-Väst mot erläggande av 100:00 kr per kalenderår.
RHH/LO-Väst postgironummer: 211 820-6

Medlemsavgift

För medlemskap i Svenska Brukshundklubben och tillhörande lokal- eller rasklubb betalas en avgift bestående av, beroende på medlemskategori, en central och/eller endast en lokal del.

Central avgift är till riksorganisationen utgående del av medlemsavgift. Avgiften, 230:00 kr för 2006, betalas av helbetalande medlem (A).

Lokal avgift är till RHH utgående del av medlemsavgift. Den lokala avgiften för medlemsskap i RHH är 200:00 kr. OBS! Endast helbetalande medlemmar (A), vilka betalar båda ovanstående avgifter erhåller tidningen Brukshunden.

Medlemskap

Nedan följer en kortfattad beskrivning av olika medlemskategorier inom SBK. Medlemskapets giltighetstid är för samtliga kategorier ett (1) år från inbetalningsdatum. Avgifterna gäller för 2007.

(A) Helbetalande medlem

Kostnad för helbetalande medlem, som även erhåller tidningen Brukshunden, är f.n 230:00 kr i central avgift samt lokal avgift. RHH:s lokala avgift för A-medlemmar är 200:00 kr.

(B) Ungdomsmedlem

För medlemmar mellan 7 och 18 år, vilka betalar medlemskap till Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem erhåller genom inbetalning, 210:00 kr , tre medlemskap för samma medlemsavgift. Automatiskt blir de medlemmar i en av Sveriges Hundungdoms lokalklubbar och i en av Svenska Kennelklubbens länsklubbar. Det tredje medlemskapet avser valfritt inträde i någon av SKK:s specialklubbar, t.ex. Svenska Brukshundklubben.

(C) Familjemedlem

Person inom samma hushåll som helbetalande medlem (A), kan erhålla medlemskap såsom familjemedlem i samma lokal-/rasklubb som denne. RHH:s lokala avgift för C-medlemmar är 100:00 kr.

(D) Delbetalande medlem

Avsett för helbetalande medlem (A), ungdomsmedlem (B) eller familjemedlem (C), som önskar vara medlem i ytterligare en eller flera lokal-/rasklubbar. RHH:s lokala avgift för D-medlemmar är 200:00 kr.

RHH:s lokala avgift för U-medlemmar är 250:00 kr. För U-medlemmar som väljer att bli helbetalande medlemmar i RHH är den totala avgiften således 620:00 kr per löpande 12-månadersperiod.

(H) Hedersledamot

Utses av förbundsstyrelsen. Dessa betalar inte någon medlemsavgift.

(HK) Hedersmedlem Klubb

Lokal-/rasklubb utser dessa och betalar även den centrala avgiften till riksorganet.

(U) Utlands medlem

Kostnad för utlandsmedlem, som även erhåller tidningen Brukshunden, är f.n 370:00 i central avgift samt lokal avgift. RHH:s lokala avgift för U-medlemmar är 250:00 kr.